Algemene Voorwaarden | Opdrachtgevers

Algemene Voorwaarden AVG Buro Acting 2020

Overeenkomst

Op alle met Buro Acting gesloten overeenkomsten zijn de volgende voorwaarden van toepassing, tenzij anders overeengekomen. Wanneer de opdrachtgever de overeengekomen training(-en) telefonisch, schriftelijk of per e-mail bevestigt, verklaart deze hier impliciet mee, akkoord te zijn met deze voorwaarden, mits deze vooraf zijn toegezonden.

Prijzen

Alle door Buro Acting opgegeven prijzen zijn exclusief 6% btw en exclusief reiskosten. De voorbereidingskosten voor zowel een training als assessment zullen in overleg worden vastgesteld. In de regel is dit onze dagdeel prijs. Bij follow-up trainingen of trajecten op lange termijn bestaat de mogelijkheid tot een prijsafspraak.

Betaling

De betalingstermijn bedraagt 28 dagen na factuurdatum. Bij het niet naleven van bovengenoemde termijn zullen administratiekosten en, indien noodzakelijk, eventuele incassokosten in rekening worden gebracht zulks volgens de geldende wettelijke bepalingen.

Werktijden

De tijden lopen van 9.00 uur tot 17.00 uur. Binnen deze tijdsspanne kan een acteur worden ingehuurd conform het geldende uurtarief.

Bevestiging/boeking

Boekingen dienen uitsluitend via Buro Acting te worden aangevraagd. Accoordverklaringen en opdrachtbevestigingen worden door de opdrachtgever verstuurd of gemaild en dienen binnen 5 werkdagen te worden getekend en te worden geretourneerd aan Buro Acting.

Concurrentiebeding

Het is de opdrachtgever niet toegestaan trainingsacteurs- en actrices van Buro Acting rechtstreeks of buiten Buro Acting om te benaderen en/of te boeken voor werkzaamheden voor de opdrachtgever zelf of voor derden zonder voorafgaande toestemming van Buro Acting.Na beeindiging samenwerking mag er 1 jaar geen gebruik gemaakt worden van de acteurs.

Annulering/verplaatsen

Annulering dient altijd schriftelijk of per e-mail te gebeuren. Indien de opdrachtgever de trainingsdag(en) binnen de termijn van 10 dagen voor boekingsdag wenst te verplaatsen naar andere data, zijn wij genoodzaakt dit als een annulering te beschouwen daar Buro Acting in de regel deze dagen niet meer elders kan effectueren.

Indien de opdrachtgever de trainingsdag(en) binnen de termijn van 20 tot 10 dagen voor boekingsdag wenst te verplaatsen naar andere data, zijn wij genoodzaakt 25% van de totaalkosten in rekening te brengen.

Bij annulering van een training tot en met 10 werkdagen van te voren is de volledige prijs verschuldigd.

Aansprakelijkheid

Buro Acting, dan wel de trainer of acteur in opdracht van Buro Acting, persoonlijk, is niet aansprakelijk voor psychisch disfunctioneren, leed of fysiek letsel bij de deelnemer, beschadigingen of vermissing van persoonlijke eigendommen, beschadiging van de door de opdrachtgever verleende werkruimte of in bruikleen gegeven materialen. De opdrachtgever vrijwaart Buro Acting geheel van aanspraken van derden of van deelnemers, die door de opdrachtgever zijn aangemeld, ten aanzien van de hierboven beschreven gebeurtenissen.

Indien er sprake is van sportieve activiteiten en/of fysieke deelname welke als training en/of als noodzaak voor de training wordt aangemerkt, berust beoordeling en verantwoordelijkheid van deelname aan zulk een activiteit geheel bij de deelnemer en/of opdrachtgever.

AVG

We beschermen je transacties en gegevens. We delen je gegevens uitsluitend met vertrouwde partners.We verkopen je gegevens niet aan derden. Je kunt je gegevens altijd opvragen en laten verwijderen. Op deze website staat de AVG uitgebreid uitgelegd.

Algemene Voorwaarden | Acteurs

Overeenkomst

Op alle met Buro Acting gesloten overeenkomsten zijn de volgende voorwaarden van toepassing tenzij anders overeengekomen. In de navolgende tekst dient ‘acteur’ telkens gelezen te worden als ‘acteur en/of actrice’. Wanneer de acteur de overeengekomen training(-en), assessment(s), telefonisch, schriftelijk of per e-mail bevestigt, verklaart hij hier impliciet mee akkoord te zijn met deze voorwaarden, mits deze vooraf zijn toegezonden. Voorts geeft de acteur hiermee aan bekend te zijn met de inhoud van het Handvest Buro Acting waarin gedragsregels en procedures staan vermeld.

Prijzen/facturering/verloning

Buro Acting hanteert geen vaste dagdeelprijzen. Alle door Buro Acting opgegeven dagdeelvergoedingen zijn exclusief 9% btw en exclusief reiskosten. De acteur wordt verzocht een gespecificeerde factuur/payrollformulier in te leveren aan het einde van elke maand waarin is gewerkt en waarop de dagdeelvergoeding en het aantal gemaakte kilometers apart wordt vermeld. De acteur dient bij facturering zelf zorg te dragen dat buro acting in het bezit is van een geldige VAR verklaring en kopie paspoort.De acteur dient zelf zorg te dragen voor het afdragen van btw ,belasting en overige verplichte premies.

Betaling

De betalingstermijn waarbinnen Buro Acting tot betaling overgaat bedraagt 42 dagen (6 weken) na einde van de gewerkte maand. Gaarne alle opdrachten aan het einde van de maand indienen op 1 werkbriefje of factuur.

Dagdeeltijden

In alle dagdelen is een halfuur opgenomen welke door de acteur van Buro Acting wordt benut als voorbesprekingstijd met de trainer / assessor tenzij anders overeengekomen.

Een ochtend dagdeel loopt van 08.30 uur tot 12.30 uur.

Een middag dagdeel loopt van 12.45 uur tot 16.45 uur.

Een avond dagdeel loopt vanaf 17.30 uur tot 21.00 uur.

Bevestiging/boeking

Aanvragen worden door Buro Acting in de regel telefonisch gesteld en/of gemaild en dienen te worden bevestigd bij aanname ook per mail.Er word voor de opdracht ook nog een reminder gestuurd om de acteur wederom op de hoogte te brengen vd opdracht.De acteur dient zelf nogmaals de gegevens te controleren.

Concurrentiebeding

Het is de acteur niet toegestaan, zonder voorafgaande toestemming van Buro Acting, op enigerlei wijze tijdens, voor of na een training of assessment acquisitie te plegen bij een opdrachtgever van Buro Acting of zich aan te bieden voor werkzaamheden welke overeenkomen met activiteiten waarvoor de acteur is ingehuurd door Buro Acting. Het is dus niet toegestaan eigen visitekaartjes te verspreiden onder opdrachtgevers en trainers. Indien opdrachtgever/trainer specifieke voorkeur heeft voor een bepaalde acteur kan hij/zij dat vanzelfsprekend bij Buro Acting aangeven.Na beeindiging samenwerking opdrachtgever van Buro Acting mag de acteur voor 1jaar niet met deze opdrachtgever zaken doen.

Annulering door Buro Acting

Bij annulering tot 5 dagen voor een training is de volledige dagdeel prijs 100% aan de acteur verschuldigd.

Buro Acting mag bij annulering een andere opdracht aanbieden binnen het annuleringstermijn waardoor de annulering vervalt.

Annulering door de acteur

Indien een, door de acteur bevestigde boeking, door de acteur wordt geannuleerd zal Buro Acting hieraan consequenties verbinden tenzij er sprake is van overmacht, ziekte of iets dergelijks. Zulks ter beoordeling aan Buro Acting. De consequenties voortvloeiend uit het voorgaande hebben invloed op de inzetbaarheid van de betrokken acteur. Het vergoedingsbedrag dat de acteur moet betalen mag maximaal 300 euro zijn. Bij assessments gelden andere annuleringsvoorwaarden de acteur is verplicht deze zelf op te vragen bij Buro Acting.

 

Aanvangstijd

De acteur dient een halfuur voor aanvangstijd van elke training of assessment aanwezig te zijn tenzij anders vermeld. Het voorbespreken met de trainer of assessor is namelijk ook onderdeel van de training of het assessment. Indien een acteur zich niet aan gemaakte tijdsafspraken houdt, zal dit invloed hebben op zijn / haar inzetbaarheid.

AVG Privacy

Ten alle tijde geldt voor alle in onze opdracht werkende trainingsacteurs, alsmede allen die een informatiedag, workshop, in-training of evaluatie bij ons hebben gevolgd, dat zij de privacywetgeving in acht nemen zoals beschreven in de bepalingen van de wet op de privacy. Dit geldt tevens voor de inhoud van workshops, het rollenspel, naar de trainer/assessor en cursisten/kandidaten van Buro Acting en naar al onze opdrachtgevers. De AVG voorwaarden van Buro Acting zijn op te vragen via e mail info@buroacting.nl of te lezen op deze website www.buroacting.nl.

Aansprakelijkheid

Buro Acting, dan wel de trainer of acteur in opdracht van Buro Acting, persoonlijk – is niet aansprakelijk voor psychisch disfunctioneren, leed of fysiek letsel bij de deelnemer, beschadigingen of vermissing van persoonlijke eigendommen, beschadiging van de door de opdrachtgever verleende werkruimte of in bruikleen gegeven materialen. De opdrachtgever vrijwaart Buro Acting geheel van aanspraken van derden of van deelnemers, die door de opdrachtgever zijn aangemeld, ten aanzien van de hierboven beschreven gebeurtenissen tenzij hierbij sprake is van opzet of grove nalatigheid van de acteur en/of trainer in dienst van Buro Acting. Indien er sprake is van sportieve activiteiten en/of fysieke deelname welke als training en/of als noodzaak voor de training wordt aangemerkt, berust beoordeling en verantwoordelijkheid van deelname aan zulk een activiteit geheel bij de deelnemer en/of opdrachtgever.